تبلیغات
بصیرت-هدایت - هر که به تلاوت قرآن انس بگیرد، از جدایی دوستان احساس تنهایی نمی کند منبع عیون الحکم و المواعظ، ص437