نمازهایت را عاشقانه بخوان .

حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری؛قبلش فکر کن چرا داری نماز میخوانی و با چه کسی قرار ملاقات داری.

آنوقت کم کم لذت می بری از کلماتی که در تمام عمر داری تکرارشان می کنی ولی از تکرارشان لذت میبری.

تکرار هیچ چیز جز نماز د این دنیا قشنگ نیست.